Tyto webové stránky používají cookies pro lepší uživatelský zážitek. Setrváním na stránkách souhlasíte s jejich použitím. Více informací… ×

[Přeskočit k obsahu]

Pravidla soutěže Plzeň

Pravidla soutěže – otevření Xiaomi Mi Store Plzeň

I. Úvodní ustanovení
   1.1 Předmětem těchto soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je stanovení závazných pravidel, podle kterých bude probíhat Soutěž o Xiaomi produkty – Mi In-Ear Headphones Basic stříbrné, Mi Band 4C

II. Definice pojmů a základní podmínky soutěže
   2.1 Pořadatelem je společnost Ranura s.r.o., IČ 019 09 151, se sídlem Lochotínská 1108/18, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod Sp. zn. C 35033.
   2.2 Soutěžícím se může stát každý člověk starší 18 let, který se prokáže platným občanským průkazem.
   2.3 Soutěžícím se stává každý, kdo splňuje podmínky předchozího odstavce a úplným a čitelným způsobem vyplní tento soutěžní leták.
   2.4 Výhrou jsou následující produkty zn. Xiaomi: 3x Mi In-Ear Headphones Basic stříbrné, 2x Mi Compact Bluetooth Speaker.
   2.5 Výherce soutěže určuje a vyhlašuje Pořadatel po skončení soutěže.
   2.6 Soutěž probíhá dne 18. 9. 2021. Výherci budou vylosováni ze Soutěžících, kteří správně zodpoví dotazy v soutěžním letáku.
   2.7 Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována žádnou třetí stranou. Veškeré informace získané v této soutěži náleží Pořadateli.

III. Obecné podmínky soutěže
   3.1 Soutěže se mohou účastnit všichni lidé, kteří souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami s výjimkou zaměstnanců, členů a spolupracovníků Pořadatele a jejich rodinných příslušníků. Rodinným příslušníkem se pro účely předchozí věty rozumí všechny osoby, jejichž vzájemný vztah je založen na pokrevním poutu anebo vznikl osvojením.
   3.2 Pořadatel vyhodnotí, kdo se stal výhercem soutěže a výherce vyhlásí moderátor Pořadatele.
   3.3 Pořadatel předá Výhru výherci bezprostředně po ukončení Soutěže. Nedostaví – li se výherce bezprostředně po jeho vyhlášení k převzetí Výhry, je Pořadatel oprávněn provést nové vyhodnocení soutěže a Výhru předat jinému Soutěžícímu anebo rozhodnout, že Výhra propadá. Právo původního výherce na předání Výhry v takových případech zaniká.
   3.4 Pořadatel zašle výhercům bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů ode dne ukončení soutěže prostřednictvím elektronické pošty technické informace o Výhře, zejména podrobný návod k použití Výhry.
   3.5 Záruka na Výhru není Pořadatelem poskytována. Pořadatel neodpovídá za vady a poškození předmětu Výhry od okamžiku jejího předání výherci.
   3.6 Účast v soutěži ani Výhru nelze vymáhat soudní cestou ani požadovat alternativní finanční plnění namísto Výhry. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit Výhru plněním obdobného typu a hodnoty.
   3.7 Pořadatel je oprávněn jednostranně a bez náhrady změnit podmínky soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit či zcela zrušit, a to i po vyhodnocení soutěže a vyhlášení jejího Výherce.
   3.8 Pořadatel nenese odpovědnost za škodu, kterou může Výhra výherci, popřípadě dalším osobám, které s ní přijdou do styku, způsobit, zejména v důsledku jejího užívání v rozporu s jejím účelem či návodem k použití.
   3.9 Pořadatel nenese odpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele.

IV. Práva a povinnosti Soutěžícího
   4.1 Soutěžící se soutěže účastní dobrovolně.
   4.2 Soutěžící se zavazuje sdělit Pořadateli úplné a pravdivé údaje nezbytné pro předání Výhry.
   4.3 Soutěžící, který se stane výhercem, je povinen poskytnout Pořadateli bez zbytečného odkladu veškerou součinnost nezbytnou k předání Výhry.
   4.4 Soutěžící se zavazuje chovat po celou dobu trvání soutěže tak, aby nedocházelo k porušování pravidel vyhlášené soutěže, platných právních předpisů České republiky, jakožto i tak, aby svým jednáním nezpůsobil Pořadateli, případně dalším Soutěžícím jakoukoliv újmu.

V. Osobní údaje a informace o jejich zpracování
   5.1 Pořadatel nakládá s osobními údaji Soutěžícího v souladu obecně závaznými právními předpisy upravujícími zpracování osobních údajů.
   5.2 Správcem osobních údajů Soutěžícího je Ranura s.r.o., IČ 019 09 151, se sídlem Lochotínská 1108/18, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň. Osobní údaje Soutěžícího jsou zpracovávány výhradně pro účely soutěže a právním základem jejich zpracování je odvolatelný souhlas Soutěžícího. Osobní údaje soutěžících nebudou předávány žádným třetím stranám.

VI. Závěrečná ustanovení
   6.1 Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky. Soutěžící svojí účastí v soutěži vyhlášené Pořadatelem potvrzuje, že byl s těmito Soutěžními podmínkami řádně seznámen a zavazuje se jimi řídit.
   6.2 Soutěžní podmínky jsou platné a účinné ode dne 18. 9. 2021.