Tyto webové stránky používají cookies pro lepší uživatelský zážitek. Setrváním na stránkách souhlasíte s jejich použitím. Více informací… ×

[Přeskočit k obsahu]

Soutěž o vysavač Mi Robot Vacuum Mop 2

PRAVIDLA SOUTĚŽE

„Nakupte jakýkoliv ECO produkt v Xiaomi prodejně a vyhrajte Mi Robot Vacuum Mop 2“

 

  1. Provozovatelé a organizátoři soutěže

                    1.1.          Prvním provozovatelem a organizátorem soutěže je společnost Beryko s.r.o., IČ 028 52 152, se sídlem Na Roudné 1162/76, Severní předměstí, 301 00 Plzeň, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem, v Plzni, oddíl C, vložka 29637.

                    1.2.          Druhým provozovatelem a organizátorem soutěže je společnost Witty s.r.o., IČ 248 45 353, se sídlem Průmyslová 1472/11, Hostivař, 102 00 Praha 10, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem, v Praze, oddíl C, vložka 179761.

                    1.3.          Oba provozovatelé a organizátoři dále jen jako ,,Xiaomi”.

  1. Doba trvání soutěže

                    2.1.          Soutěž je určena pro zákazníky Xiaomi, a to po dobu trvání soutěže, od 1. 6. 2022 (včetně) do 12. 6. 2022 (včetně).  

  1. Účastníci soutěže

                    3.1.          Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18 (osmnácti) let, která má doručovací adresu na území České republiky (dále také jako „Účastník“). Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Beryko s.r.o. a Witty s.r.o., a dále osoby jim blízké dle § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, nárok takové osoby na výhru nevznikne a cena se této osobě nepředá. Stejně tak se cena nepředá v případě, že Xiaomi zjistí nebo bude mít oprávněné podezření ze spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či jiné osoby, která neoprávněným způsobem dopomohla danému Účastníkovi k získání výhry porušením těchto podmínek. Xiaomi si vyhrazuje právo nepředat výhry v případě, pokud panují pochybnosti o pravdivosti údajů poskytnutých Účastníkem či v případě porušení pravidel soutěže ze strany Účastníků nebo jakéhokoli jednání ze strany Účastníků, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či fair-play.

                    3.2.          Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce.

  1. Princip soutěže a získání výhry

                    4.1.          Soutěž je založena na soutěžním principu losování.

                    4.2.          Do soutěže se může zapojit zákazník nakupující na prodejnách Xiaomi (dále jen „Soutěžící místo“), který splňuje podmínky (viz 4. Účastníci soutěže) a zároveň splní následující podmínku:

■       nakoupí jakýkoliv produkt ze skupiny ECO produktů Xiaomi (jakýkoliv produkt kromě telefonů a příslušenství k telefonům).

                    4.3.          Každý Účastník se může zapojit opakovaně, podmínkou zůstává nákup na prodejně Xiaomi dalšího ECO produktu Xiaomi pro každé další zapojení.

                    4.4.          Účastník má povinnost poskytnout Xiaomi údaje nezbytné k realizaci soutěže, zejména k provedení losování o ceny a kontaktování výherců (email, číslo účtenky, soutěžní místo), a dále souhlasit s podmínkami soutěže a seznámit se s Informací o zpracování osobních údajů. Bez tohoto potvrzení se Účastník nemůže zapojit do Soutěže.

                    4.5.          Účastník je povinen poskytnout Xiaomi pouze pravdivé údaje a společnost Xiaomi si vyhrazuje právo před udělením výhry ověřit pravdivost poskytnutých údajů. V případě, že by údaje poskytnuté Účastníkem nebyly pravdivé, ztrácí Účastník na výhru nárok.

                    4.6.          V soutěži lze vyhrát tyto výhry:

■       Mi Robot Vacuum Mop 2 (1×),

■       přičemž Účastník může vyhrát pouze jednu výhru.

                    4.7.          Vylosování Účastníka proběhne nejpozději do dvou týdnů od ukončení soutěže, tj. do 26. 6. 2022 (včetně). Výherce bude kontaktován přes emailovou adresu, který bude uveden ve formuláři.

                    4.8.          Předání výher bude s výhercem domluveno na vybraném Soutěžním místě, v předem smluvený den a čas. Zde bude na základě informací od Účastníka vyplněn předávací protokol pro předání výhry, který se Účastník zavazuje podepsat. Účastník kontaktováním Customer Care výslovně souhlasí, že bude při předání výhry vyfocen a fotografie bude následně zveřejněna na sociálních sítích Xiaomi (konkrétně Facebook Xiaomi Česká republika, Instagram @xiaomi.czech a Instagram @xiaomi.prodejny).

                    4.9.          Pokud si do 14 dní od smluveného termínu Účastník výhru nevyzvedne, ztrácí Účastník na výhru nárok.

  1. Práva a povinnosti Xiaomi

                    5.1.          Xiaomi si vyhrazuje právo rozhodovat po celou dobu trvání soutěže o veškerých aspektech týkajících soutěže. Xiaomi si v tomto směru zejména nikoliv však výlučně vyhrazuje právo tato pravidla kdykoliv změnit, upravit či doplnit, soutěž pozastavit či ji bez náhrady Účastníkům zrušit. Xiaomi je rovněž oprávněné soutěž dle svého uvážení prodloužit. Xiaomi si dále při zjištění jakéhokoliv porušení soutěžních podmínek vyhrazuje právo jakékoliv Účastníky ze soutěže bez náhrady vyřadit. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté hlavní výhry propadají Xiaomi a nárok Účastníků na jejich vydání bez dalšího zaniká.

  1. Ochrana osobních údajů

                    6.1.          Účastník svojí účastí v soutěži výslovně potvrzuje, že mu byly ze strany Xiaomi předem poskytnuty veškeré informace požadované obecně závaznými právními předpisy upravujícími oblast ochrany osobních údajů, zejména Nařízením o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "GDPR").

                    6.2.          Účastník byl v této souvislosti především poučen a vzal na vědomí, že má v případě zpracování jeho osobních údajů ze strany Xiaomi za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR následující práva:

-        požádato bezplatný přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným Správcem,

-        požádat o kopii těchto osobních údajů,

-        požádat o opravu nepřesných osobních údajů,

-        požádato výmaz osobních údajů zpracovávaných Správcem pokud již nejsou potřebné pro poskytnutý účel, pokud Subjekt údajů odvolá souhlas, nebo pokud vznese námitky proti zpracování, nebo pokud jsou Správcem zpracovávány protiprávně,

-        požádat o omezení zpracování svýchosobních údajů v případech stanovených v čl. 18 GDPR,

-        na přenositelnost údajů

-        podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

  1. Odpovědnost

                    7.1.          Xiaomi tímto nepřebírá vůči Účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění než uvedená v těchto pravidlech.

  1. Zveřejnění pravidel

                    8.1.          Tato pravidla jsou dostupná po celou dobu trvání soutěže na internetové stránce https://www.xiaomicesko.cz/blog/soutez-vysavac.html. Účastí v této soutěži Účastníci souhlasí s dodržováním těchto pravidel a zavazují se je bezvýhradně dodržovat.

                    8.2.          Pravidla jsou platná a účinná od 1. 6. 2022 do 12. 6. 2022.