Tyto webové stránky používají cookies pro lepší uživatelský zážitek. Setrváním na stránkách souhlasíte s jejich použitím. Více informací… ×

[Přeskočit k obsahu]

Pravidla soutěže - stírací losy

Pravidla soutěže - stírací losy 

  1. Provozovatelé a organizátoři soutěže

1.1.          Prvním provozovatelem a organizátorem soutěže je společnost Beryko s.r.o., IČ 028 52 152, se sídlem Na Roudné 1162/76, Severní předměstí, 301 00 Plzeň, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem, v Plzni, oddíl C, vložka 29637.

1.2.          Druhým provozovatelem a organizátorem soutěže je společnost Witty s.r.o., IČ 248 45 353, se sídlem Průmyslová 1472/11, Hostivař, 102 00 Praha 10, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem, v Praze, oddíl C, vložka 179761.

1.3.          Oba provozovatelé a organizátoři dále jen jako ,,Xiaomi”.

  1. Doba trvání soutěže

2.1.          Soutěž je určena pro zákazníky Xiaomi, a to po dobu trvání soutěže, což je 01.09.2021 až 31.10.2021.

2.2.          Soutěžní losy jsou vydávány v první části trvání soutěže, což je 01.09.2021 až 30.09.2021 nebo do okamžiku vyčerpání celkového počtu soutěžních losů.

2.3.          Vyzvedávání výher na prodejnách je možné po celou dobu trvání soutěže.

  1. Účastníci soutěže

3.1.          Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18-ti let, která má doručovací adresu na území České republiky (dále také jako „Účastník“). Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Beryko s.r.o. a Witty s.r.o., a dále osoby jim blízké dle § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, nárok takové osoby na výhru nevznikne a cena se této osobě nepředá. Stejně tak se cena nepředá v případě, že Xiaomi zjistí nebo bude mít oprávněné podezření ze spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či jiné osoby, která neoprávněným způsobem dopomohla danému Účastníkovi k získání výhry porušením těchto podmínek. Xiaomi si vyhrazuje právo nepředat výhry v případě, pokud panují pochybnosti o pravdivosti údajů poskytnutých Účastníkem či v případě porušení pravidel soutěže ze strany Účastníků nebo jakéhokoli jednání ze strany Účastníků, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či fair-play.

3.2.          Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce.

  1. Princip soutěže a získání výhry

4.1.          Soutěž je založena na soutěžním principu „každý vyhrává“ - tzn. každý stírací los je výherní.

4.2.          Stírací los obdrží každý Účastník, který se v době trvání soutěže dostaví do vybrané prodejny Xiaomi (dále jen jako „Soutěžní místo“) a splní následující podmínku:

            ■       nakoupí jakékoliv produkty v jakékoliv hodnotě.

4.3.          Každý Účastník může získat pouze jeden stírací los na jednu účtenku.

4.4.          Zákazník má povinnost zkontrolovat, že se na vydané účtence, ke které získal stírací los, nachází položka Stírací los v hodnotě 0 Kč. Tato skutečnost bude ověřována při vyzvedávání výhry, viz bod 4.10.

4.5.          Účastník je povinen poskytnout pouze pravdivé údaje a společnost Xiaomi si vyhrazuje právo před udělením výhry ověřit pravdivost poskytnutých údajů. V případě, že by údaje poskytnuté Účastníkem nebyly pravdivé, ztrácí Účastník na výhru nárok.

4.6.          V soutěži lze získat tyto výhry:

            ■       Hlavní výhry:

                        ■       1 ks Mi Electric Scooter 3 (limitovaná edice pro soutěž Stírací losy)

                        ■       1 ks Mi 11 Lite 4G 6/128GB Bubblegum Blue

                        ■       1 ks Mi Robot Vacuum Mop 1C

                        ■       1 ks Mi Air Purifier 3C

            ■       Další výhry:

                        ■       50 ks Mi Band 5

                        ■       50 ks Xiaomi Mi Wireless Power Bank Essential 10 000mAh White

                        ■       33 ks Xiaomi Mi Casual Daypack Pink

                        ■       27 ks Xiaomi Mi City Backpack 2 (Dark Grey)

                        ■       25 ks Xiaomi Mi City Backpack 2 (Blue)

                        ■       4905 ks - 15% sleva na celý nákup, pouze nezlevněné zboží, sleva nelze kombinovat s jinou slevou či akční nabídkou

                        ■       4905 ks - 500 Kč na příští nákup nad 2 500 Kč

4.7.          Účastník se dozví typ výhry okamžitě po setření losu a pokud se nebude jednat o Hlavní výhry, pak výhru obdrží okamžitě, v případě slevových výher je může využít okamžitě k dalšímu nákupu.

4.8.          V případě setření stíracího losu mimo prodejnu, má Účastník nárok vyzvednout si výhru v případě Další výhry na jakékoliv pobočce sítě prodejen Xiaomi po České republice.

4.9.          V případě Hlavní výhry na stíracím losu má Účastník v případě zájmu o výhru povinnost kontaktovat podporu Xiaomi, a to na email info@xiaomicesko.cz Účastník pak bude po ověření kontaktován Customer Care k domluvení data a času předání výhry a výhra bude v domluveném termínu předána ve vybrané pobočce Xiaomi v síti prodejen Xiaomi v České republice. Zde bude na základě informací od Účastníka vyplněn předávací protokol pro předání výhry, který se Účastník zavazuje podepsat. Účastník kontaktováním Customer Care výslovně souhlasí, že bude při předání výhry vyfocen a fotografie bude následně zveřejněna na sociálních sítích Xiaomi (konkrétně Facebook Xiaomi Česká republika, Instagram @xiaomi.czech a Instagram @xiaomi.prodejny). Pokud si do 14 dní od smluveného termínu Účastník výhru nevyzvedne, ztrácí Účastník na výhru nárok.

4.10.          Účastník je povinen při vyzvednutí výhry předložit ke kontrole výherní stírací los, společně s účtenkou, ke které byl stírací los vydán. Výherní los si ponechá zaměstnanec na pobočce Xiaomi, účtenku, ke které byl stírací los vydán prodejce Účastníkovi vrátí.

4.11.          Veškeré výhry je možné vyzvednout / uplatnit pouze v sítí prodejen Xiaomi v České republice, kompletní seznam prodejen dostupný na https://www.xiaomicesko.cz/prodejny/ a https://www.xiaomi.cz/nase-prodejny/

4.12.          V případě nedostupnosti Další výhry na prodejně má Účastník možnost objednání Další výhry na prodejnu, přičemž bude informován SMS zprávou, jakmile bude dárek na prodejně dostupný. Účastník má také možnost si Další výhru vyzvednout na jiné z poboček v síti prodejen Xiaomi v České republice.

  1. Práva a povinnosti Xiaomi

5.1.          Xiaomi si vyhrazuje právo rozhodovat po celou dobu trvání soutěže o veškerých aspektech týkajících soutěže. Xiaomi si v tomto směru zejména nikoliv však výlučně vyhrazuje právo tato pravidla kdykoliv změnit, upravit či doplnit, soutěž pozastavit či ji bez náhrady Účastníkům zrušit. Xiaomi je rovněž oprávněné soutěž dle svého uvážení prodloužit. Xiaomi si dále při zjištění jakéhokoliv porušení soutěžních podmínek vyhrazuje právo jakékoliv Účastníky ze soutěže bez náhrady vyřadit. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté hlavní výhry propadají Xiaomi a nárok Účastníků na jejich vydání bez dalšího zaniká.

  1. Ochrana osobních údajů

6.1.          Účastník svojí účastí v soutěži výslovně potvrzuje, že mu byly ze strany Xiaomi předem poskytnuty veškeré informace požadované obecně závaznými právními předpisy upravujícími oblast ochrany osobních údajů, zejména Nařízením o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "GDPR").

6.2.          Účastník byl v této souvislosti především poučen a vzal na vědomí, že má v případě zpracování jeho osobních údajů ze strany Xiaomi za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR následující práva:

-        požádato bezplatný přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným Správcem,

-        požádat o kopii těchto osobních údajů,

-        požádat o opravu nepřesných osobních údajů,

-        požádato výmaz osobních údajů zpracovávaných Správcem pokud již nejsou potřebné pro poskytnutý účel, pokud Subjekt údajů odvolá souhlas, nebo pokud vznese námitky proti zpracování, nebo pokud jsou Správcem zpracovávány protiprávně,

-        požádat o omezení zpracování svýchosobních údajů v případech stanovených v čl. 18 GDPR,

-        na přenositelnost údajů

-        podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

  1. Odpovědnost

7.1.          Xiaomi tímto nepřebírá vůči Účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění než uvedená v těchto pravidlech.

  1. Zveřejnění pravidel

8.1.          Tato pravidla jsou dostupná po celou dobu trvání soutěže na internetové stránce www.xiaomicesko.cz/losy. Účastí v této soutěži Účastníci souhlasí s dodržováním těchto pravidel a zavazují se je bezvýhradně dodržovat.

8.2.          Pravidla jsou platná a účinná od 01.09.2021 do 31.10.2021.

Informace o zpracování osobních údajů pro účely soutěže "Stírací losy" k dispozici zde.