VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VĚRNOSTNÍHO KLUBU XIAOMI

Věrnostní klub Xiaomi

Principy Věrnostního klubu Xiaomi

Věrnostní klub Xiaomi provozuje společnost Beryko s.r.o. se sídlem Pod Vinicemi 931/2,  Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO 028 52 152, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Plzni, pod spisovou značkou C 29637 (Dále jen „Provozovatel“). Věrnostní klub je určen zákazníkům společnosti Beryko s.r.o. i zákazníkům propojených subjektů společnosti Ranura s.r.o., IČ 01909151, se sídlem Pod Vinicemi 931/2, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň a společnosti Bon Vision s.r.o., IČ 05323533, se sídlem Křižovnická 86/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, uskutečňujícím nákup v prodejnách Xiaomi a prostřednictvím e-shopu (www.xiaomicesko.cz). Členství ve Věrnostním klubu Xiaomi umožňuje zákazníkovi, který je jeho členem, za podmínek vymezených v těchto všeobecných podmínkách, získávat body při jednotlivých nákupech a následně je uplatňovat jako slevu při dalších nákupech a také využívat jiné služby a benefity určené výhradně členům Věrnostního klubu Xiaomi.

Podmínky členství a přihlášení do Věrnostního klubu Xiaomi

Všeobecné obchodní podmínky Věrnostního klubu Xiaomi (dále též jen „Všeobecné podmínky“) upravují podmínky pro vznik členství ve Věrnostním klubu Xiaomi, jakožto i práva a povinnosti členů klubu a společnosti Beryko s.r.o. Každá osoba může podat pouze jednu přihlášku, vícenásobné členství není možné. Vyplněním a podepsáním přihlášky (případně zakliknutím souhlasu v elektronické podobě na stránkách www.xiaomicesko.cz/vernostni-karta/ ) člen Věrnostního klubu Xiaomi souhlasí s podmínkami členství a prohlašuje, že se s nimi seznámil.

 1. Vznik členství

Členem Věrnostního klubu Xiaomi se může stát fyzická osoba starší 18 let (včetně), která při nákupu projeví zájem o členství v klubu Xiaomi, řádně vyplní a čitelně podepíše přihlášku, čímž závazně přijme podmínky členství ve Věrnostním klubu Xiaomi a souhlasí s Všeobecnými podmínkami.

Provozovatel si vyhrazuje právo neakceptovat přihlášky se zjevně nesprávnými nebo nekompletními údaji, jakožto i přihlášky sledující zjevně nepoctivý záměr.

Provozovatel neumožňuje svým zaměstnancům být majiteli Věrnostní karty a využívat jejích výhod.

 1. Vydání Věrnostní karty a její využití

Věrnostní karta je vydána členovi klubu a slouží k jeho identifikaci při uplatňování výhod klubu. Karta je nepřenosná a výhody členství mohou být uplatněny pouze při jejím předložení. Věrnostní karta je členovi věrnostního klubu Xiaomi zapůjčena k bezplatnému užívání. Karta zůstává vlastnictví Provozovatele.

Vydání fyzické karty zákazníkovi je možné více způsoby:

 • Karta může být vydána ihned při registraci na kamenné prodejně – seznam prodejen zde: xiaomicesko.cz/prodejny;

O opětovné vydání ztracené, odcizené či poškozené karty lze žádat bezplatně na všech kamenných prodejnách Xiaomi. 

Člen Věrnostního klubu Xiaomi se zavazuje oznámit Provozovateli změnu osobních údajů bezodkladně prostřednictvím přihlášení do profilu držitele karty, případně osobně na kamenné prodejně.

 1. Výhody a benefity poskytované členům Věrnostního klubu Xiaomi

Výhody a benefity členství ve Věrnostním klubu Xiaomi se mohou lišit při realizaci nákupů prostřednictvím e-shopu www.xiaomicesko.cz od výhod a benefitů poskytovaných v kamenných prodejnách Xiaomi. Přesné podmínky jsou uvedeny v těchto Všeobecných obchodních podmínkách Věrnostního klubu Xiaomi. 

Sbírání bodů a jejich využití v síti prodejen Xiaomi

 • Při každém nákupu s věrnostní kartou jsou zákazníkovi za podmínek dle těchto Všeobecných podmínek připsány body, které může uplatnit jako slevu při následujícím nákupu. Pro přičtení bodů je nutné, aby se zákazník prokázal věrnostní kartou. Body se na kartu načítají za kompletní sortiment produktů nabízený v prodejnách Xiaomi nebo na e-shopu www.xiaomicesko.cz
 • Počet získaných bodů odpovídá dvěma procentům z hodnoty nákupu v měně Kč. Zákazník získává body z hodnoty celého nákupu. V případě nákupu na e-shopu se pro tyto účely do hodnoty nákupu nezapočítává cena za dopravu, případně za doběrečné. 
 • Při uplatnění slevy lze využít pouze celé body. Hodnota jednoho bodu vždy odpovídá slevě ve výši 1 Kč.
 • Při uplatnění slevy musí zákazník vždy uplatnit hodnotu všech bodů, které má aktuálně připsány, pokud není hodnota nákupu nižší, než hodnota jeho bodového konta.  
 • Provozovatel si vyhrazuje právo stanovit takové produkty či služby, při jejichž nákupu k přičtení bodů nedojde, případně stanovit takové produkty či služby, při jejichž nákupu nebude možné získané body uplatnit formou slevy.
 • Body může uplatňovat pouze majitel věrnostní karty. Abychom zabránili případnému podvodnému jednání, Provozovatel si vyhrazuje právo vyzvat zákazníka k předložení dokladu totožnosti s fotografií k ověření totožnosti.
 • Při každém nákupu je nutné prokázat se věrnostní kartou, jinak nelze čerpat benefity plynoucí z členství ve Věrnostním klubu Xiaomi. Při nákupu je možno použít pouze jednu věrnostní kartu. Nasbírané body není možné vyměnit za hotovost.
 • Při nákupu na splátky je možné body pouze připisovat, není možné uplatnit body na platbu akontace.
 • Body jako slevu nelze uplatnit na prodejní doklad, který je vystaven na/za dobíjení předplacené karty mobilního operátora, pojištění výrobku nebo prodlouženou záruku.
 • Kumulace slevy ve formě bodů z Věrnostní karty klubu Xiaomi s jinými slevami, akcemi nebo výhodami jiných věrnostních systémů není možná.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně upravit podmínky připisování bodů na Věrnostní kartu klubu Xiaomi, stejně jako podmínky jejich uplatňování.
 • Zákazník bere na vědomí, že v případě stornování již proběhlé nákupní transakce na prodejně Xiaomi budou body nabyté příslušným nákupem odečteny z bodového konta. 
 • V případě nákupu zboží prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, které umožňují uzavření smlouvy kupní bez současné fyzické přítomnosti stran smlouvy (www.xiaomicesko.cz) jsou zákazníkovi připsány body za nákup do 7 dnů po současném splnění následujících podmínek: 

 1. zákazník uhradí v plné výši kupní cenu zboží; a 
 2. lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku marně uplynula, aniž by zákazník své právo odstoupit od smlouvy dle obecně závazných právních předpisů uplatnil. 

 • při Odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem z důvodu neodstranitelné vady zboží nemá vliv na nasbírané body, člen klubu o tyto body proto nepřichází.

Elektronická archivace účtenek

 • Uschováme všechny Vaše účtenky u nás a v případě potřeby je vyhledáme za Vás.

Ostatní výhody členství ve Věrnostním klubu Xiaomi

Informace o všech aktuálně platných výhodách jsou uvedené na stránkách www.xiaomicesko.cz/vernostni-karta/, případně je možno se o nich informovat v kamenných prodejnách Xiaomi.

Platnost bodové hodnoty Věrnostní karty

Platnost bodů je po dobu 12 měsíců od data nákupu, ze kterého byly na kartu přičteny. V případě, že zákazník body do 12 měsíců od jejich získání neuplatní,  platnost bodů zaniká  a nebude je možné uplatnit.

 1. Podvodné jednání

Provozovatel si v případech podezření na porušení Všeobecných obchodních podmínek Věrnostního klubu Xiaomi, především na získání bodů v rozporu se Všeobecnými obchodními podmínkami Věrnostního klubu Xiaomi, vyhrazuje právo zařadit kartu na Blokační listinu. Může se jednat například o důvodné podezření, že objem nákupů není určen k osobní spotřebě zákazníka či členů jeho domácnosti, případně o podezření, že nákupy sloužily nikoliv osobní spotřebě, nýbrž pro podnikatelské účely. O důvodu zařazení karty na Blokační listinu informuje zákazníka na požádání pracovník Provozovatele odpovědný za věrnostní klub Xiaomi.

 1. Ukončení členství ve Věrnostním klubu Xiaomi

Ukončení ze strany zákazníka

Člen věrnostního klubu může své členství kdykoliv ukončit doručením písemného oznámení člena Věrnostního klubu Xiaomi zaslaného na adresu Provozovatele, nebo odvoláním souhlasu se zpracováváním osobních údajů, byl-li členem věrnostního klubu tento souhlas Provozovateli udělen. Zánikem členství v klubu Xiaomi zákazník ztrácí právo využívat výhody vyplývající z členství a právo využít neuplatněné body. V případě opětovné obnovy členství nemá tento zákazník nárok na žádné výhody vyplývající z předcházejícího členství. Při obnově členství je Věrnostní karta vydána zákazníkovi bezplatně.


Ukončení ze strany společnosti Provozovatele

Členství v programu může být také ukončeno ze strany Provozovatele v případě zjištění porušování Všeobecných obchodních podmínek Věrnostního klubu Xiaomi. Provozovatel je oprávněn v případě zjištění porušování těchto podmínek ze strany člena daného člena bez předcházejícího upozornění vyloučit z věrnostního klubu Xiaomi. O vyloučení obdrží zákazník na požádání písemné vyjádření, přičemž v tomto případě ztrácí všechny neuplatněné body a zanikají mu všechny výhody vyplývající z členství ve Věrnostním klubu Xiaomi a současně přichází o nárok uplatňovat výhody vyplývající z tohoto členství. Zákazník, který byl vyloučený z Věrnostního klubu Xiaomi, nemá nárok na obnovu členství.

Členství v klubu může také zaniknout smrtí člena klubu nebo jeho prohlášením za mrtvého.

 1. Informace o zpracování osobních údajů 

Společnost Beryko s.r.o. zpracovává jakožto tzv. správce osobních údajů pro účely členství ve Věrnostním klubu Xiaomi následující osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, číslo věrnostní karty a údaje o dodaném zboží..

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. a) a b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností Beryko s.r.o. je nezbytné pro plnění smlouvy o členství ve věrnostním klubu Xiaomi. V případě Vašeho data narození je právním základem Vás souhlas se zpracováním osobních údajů.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání členství ve Věrnostním klubu Xiaomi a po jeho zániku během plynutí promlčecí lhůty na uplatnění nároků v souvislosti s koupou zboží ve smyslu příslušných právních předpisů.

Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete na tomto odkazu: https://www.xiaomicesko.cz/o-nas/gdpr/

 1. Všeobecné a závěrečné ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit Všeobecné obchodní podmínky Věrnostního klubu Xiaomi, poskytované benefity a pravidla jejich získávání.

Vzhledem k tomu, že Věrnostní klub Xiaomi má dlouhodobý charakter, Provozovatel si vyhrazuje právo na jeho ukončení, a to i bez udání důvodů a bez jakékoliv náhrady pro členy klubu. Termín ukončení oznámí svým zákazníkům v dostatečném předstihu. Po tomto termínu nebudou vydávány žádné věrnostní karty a nebude možnost uplatňovat výhody této karty, nebude také možnost připisovat ani uplatňovat žádné body.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky Věrnostního klubu Xiaomi jsou platné od 1. 2. 2023. Aktualizované Všeobecné podmínky platí a jsou účinné dnem, kdy budou zveřejněny na internetových stránkách www.xiaomicesko.cz/vernostni-karta/