Tyto webové stránky používají cookies pro lepší uživatelský zážitek. Setrváním na stránkách souhlasíte s jejich použitím. Více informací… ×

[Přeskočit k obsahu]

Ochrana osobních údajů

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Beryko s.r.o., IČO 02852152, DIČ: CZ02852152, se sídlem Pod Vinicemi 931/2, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, Česká Republika (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou: Adresa: Pod Vinicemi 931/2, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, Česká republika
Email: info@xiaomicesko.cz

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Správce zpracovává Vaše údaje, získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá Správce informace o zboží, které naši zákazníci zakoupili. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává Správce údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Ve spodní části stránek se při vaší návštěvě stránek zobrazí oznamovací lišta informující o tom, že stránky používají cookies. Pokud budete pokračovat v prohlížení našich stránek a zároveň máte ve vašem prohlížeči povoleno ukládání cookies, budeme to považovat za váš souhlas s užíváním cookies.
Více informací o cookies...

 

III. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, správce má oprávněný zájem na přiměřené propagaci svých služeb a produktů, dále na zkvalitňování svých služeb.

Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení, newsletterů a hodnocení spokojenosti s nákupem) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je

vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit,

V případě souborů cookies získává Správce údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získává Správce statistiky a analýzy o chování uživatelů webových stránek. Ty pak slouží pro vylepšování webových stránek z hlediska nabídky produktů.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Správce uchovává osobní údaje

po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 4 let od ukončení smluvního vztahu).

po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 4 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává Správce po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

 

V. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

Příjemci osobních údajů jsou osoby

podílející se na dodání zboží/služeb/reklamaci zboží či služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,

zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

zajišťující marketingové služby.

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány třetími stranami, mezi které patří Smartsupp.com, s.r.o., DIČ CZ03668681, Heureka Shopping s.r.o, DIČ CZ02387727, Seznam.cz, a.s. DIČ CZ26168685, Global Payments s.r.o. DIČ CZ04235452, SmartSelling a.s. DIČ CZ29210372.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI. VAŠE PRÁVA

Za podmínek stanovených v GDPR máte

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. Odvolat souhlas můžete kdykoli ve svém vlastním účtu zákazníka.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného/šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.9.2020.

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY VĚRNOSTNÍHO KLUBU XIAOMI

__________________________________________________

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás prioritou. Vypracovali jsme tyto Informace o zpracování osobních údajů, abychom vás jako své zákazníky informovali o tom, jak Vaše osobní údaje pro účely Věrnostního klubu Xiaomi získáváme, uchováváme a dále zpracováváme.

Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro samotné fungování Věrnostního klubu Xiaomi.

Prostřednictvím tohoto dokumentu Vám chceme poskytnout informace o tom, jakým způsobem shromažďujeme, zpracováváme a chráníme Vaše osobní údaje (článek 3 až 6 níže), a o Vašich právech a způsobu, jakým je můžete uplatnit (článek 7 níže).

Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, zejména našich zákazníků a dalších osob, jejichž osobní údaje můžeme zpracovávat.

Doporučujeme Vám pečlivě se seznámit s těmito Informacemi o zpracování osobních údajů. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete kdykoliv obrátit prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

 

2. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Správcem Vašich osobních údajů je: 

Beryko s.r.o., IČ 02852152, se sídlem Pod Vinicemi 931/2, Severní předměstí, 301 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. C 29637. 

Veškeré dotazy a připomínky týkající se ochrany Vašich osobních údajů směřujte laskavě na tuto kontaktní adresu:

Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2
30100
Plzeň

nebo rovněž e-mailem na adresu info@beryko.cz

 

Vezměte prosím na vědomí, že tyto kontaktní údaje můžeme v budoucnosti změnit. Aktuální kontaktní údaje můžete vždy nalézt v aktuální Informaci o zpracování osobních údajů. Aktuální Informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny na internetových stránkách na následujícím odkazu: https://www.xiaomicesko.cz/o-nas/gdpr/

 

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely poskytování výhod Vám jakožto našim zákazníkům v rámci Věrnostního klubu Xiaomi a dále rovněž za účelem vedení marketingové komunikace.  

 

3.1 VĚRNOSTNÍ PROGRAM

3.1.1

Součástí námi poskytovaných služeb je věrnostní program, jehož účastníky se stanete v případě dobrovolné registrace do Věrnostního klubu Xiaomi, a to buďto prostřednictvím prostředků komunikace na dálku nebo na jakékoliv prodejně správce Vašich osobních údajů, popř. jeho partnerské společnosti.   

Podrobné podmínky věrnostního programu jsou upraveny ve Všeobecných obchodních podmínkách Věrnostního klubu Xiaomi, které jsou dostupné zde: https://www.xiaomicesko.cz/vp/ Pro účely fungování Věrnostního klubu Xiaomi musíme zpracovávat některé Vaše osobní údaje.

Právním základem takového zpracování je článek 6 odst. 1 písm. a) a b) Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "GDPR"), tedy skutečnost, že zpracování Vašich údajů je nezbytné pro to, abychom mohli plnit Všeobecné obchodní podmínky Věrnostního klubu Xiaomi a poskytovat Vám všechny benefity a v případě Vašeho data narození je pak právním základem zpracování Váš souhlas, který je dobrovolný, kdykoli odvolatelný a který nám můžete udělit během Vaší registrace do Věrnostního klubu Xiaomi. Pokud svůj souhlas s tímto zpracováním odvoláte, bez dalšího přestaneme Vaše datum narození zpracovávat.

Pokud si nepřejete účastnit se nadále našeho věrnostního programu, kontaktujte nás prosím písemně na naší kontaktní adrese nebo prostřednictvím emailu info@xiaomicesko.cz. V takovém případě však již nadále nebudete moci čerpat výhody, které v rámci Věrnostního klubu Xiaomi poskytujeme svým zákazníkům. 

K prokázání Vaší účasti ve věrnostním programu od nás obdržíte věrnostní kartu, kterou můžete používat při nákupech v našich kamenných prodejnách i na e-shopu. 

 

3.1.2

Rozsah zpracovávaných údajů. Pro účely zařazení do databáze věrnostního programu a účasti v něm, zpracováváme Vaše následující osobní údaje: 

• jméno a příjmení;

• datum narození (jen na základě Vašeho souhlasu);

• kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační a dodací adresa);

• číslo věrnostní karty;

• údaje o dodaném zboží (elektronická archivace účtenek).

 

3.1.3

Účel a doba zpracování. Pro účely věrnostního programu budeme Vaše údaje zpracovávat po dobu trvání členství ve Věrnostním klubu Xiaomi a po jeho zániku během plynutí promlčecí lhůty na uplatnění nároků v souvislosti s koupí zboží ve smyslu příslušných právních předpisů. V případě Vašeho data narození jen do doby, než svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvoláte.

 

3.2 MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

3.2.1

Vaše osobní údaje můžeme dále využívat pro zasílání novinek o našem zboží a službách a jiných obchodních sdělení související s naším zbožím a službami. Jedná se zejména o novinky a nabídky, které by pro vás mohly být na základě vašich předchozích nákupů a preferencí relevantní. Rovněž vám můžeme zasílat sdělení, která jinak navazují na vámi provedený nákup (např. návod k použití) nebo připomenutí jinak se týkající Vašeho nákupu. Novinky a obdobná obchodní sdělení vám budeme zasílat prostřednictvím Vašich kontaktních údajů. 

Právním základem takového zpracování je Váš souhlas, který je dobrovolný, kdykoli odvolatelný a který nám můžete udělit během trvání členství ve Věrnostním klubu Xiaomi. Pokud svůj souhlas s tímto zpracováním odvoláte, bez dalšího přestaneme Vaše osobní údaje pro účely zasílání marketingových sdělení zpracovávat. 

V omezené míře Vás jakožto stávajícího zákazníka můžeme oslovovat i bez Vašeho souhlasu s nabídkou našich produktů či služeb, které souvisí s produkty či službami, které jste od nás již zakoupili. V tomto případě zpracováváme Vaše osobní údaje jen v omezeném rozsahu nezbytném pro zaslání relevantní nabídky. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem na informování našich zákazníků o našich obdobných produktech a službách. 

 

3.2.2

Rozsah zpracovávaných údajů. Abychom vám mohli zasílat relevantní marketingová sdělení, využíváme zejména následující osobní údaje:

• kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo);

• údaje o dodaném zboží (elektronická archivace účtenek).

 

3.2.3

Účel a doba zpracování. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání marketingových nabídek a jiných obchodních sdělení, a to na základě Vašeho souhlasu. Údaje pro tento účel zpracováváme po dobu platnosti souhlasu nebo do té doby, než odvoláte svůj souhlas. Pokud je takové zpracování prováděno na základě našeho oprávněného zájmu, tak budeme Vaše údaje pro tento účel zpracovávat po dobu trvání Vašeho členství ve Věrnostním klubu Xiaomi nebo dokud nevyjádříte nesouhlas nebo námitky pro takovému zpracování; v takovém případě bude zpracování okamžitě ukončeno.

 

4. SDÍLENÍ A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

4.1 Příjemci osobních údajů

Osobní údaje, které zpracováváme výše popsanými způsoby, můžeme předávat třetím stranám, které zajišťují některé služby související s poskytováním našich služeb, zejména např. administrativní podporu, poskytování softwarových nástrojů apod. Tyto osoby jsou v postavení zpracovatelů Vašich osobních údajů. 

Vaše osobní údaje sdílíme za účelem zajištění fungování Věrnostního klubu Xiaomi partnerským společnostem, které pro Vás zajišťují poskytování zákaznických benefitů:

• společnosti Ranura s.r.o., IČ 01909151, se sídlem Pod Vinicemi 931/2, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň;

• společnosti Bon Vision s.r.o., IČ 05323533, se sídlem Křižovnická 86/6, Staré Město, 110 00 Praha 1.

Vaše osobní údaje můžeme dále předávat zejména:

• v některých výjimečných případech externím auditorům, daňovým poradcům, právním zástupcům, pokud je to nezbytné pro vymáhání či zaúčtování pohledávek nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů nebo pojišťovnám v případě řešení pojistných událostí;

• pokud se na nás při výkonu svých pravomocí obrátí orgány veřejné moci s žádostí o poskytnutí informací, jejichž součástí mohou být Vaše osobní údaje, budeme na základě zákona či jiných právních aktů povinni v nezbytném rozsahu Vaše osobní údaje zpřístupnit.

 

4.2 Záruky zpracování

Se zpracovateli osobních údajů jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů, které zaručují nejméně stejnou úroveň ochrany Vašich osobních údajů jako tato Informace o zpracování osobních údajů. 

 

5. ZABEZPEČENÍ DAT

Zavedli jsme a udržujeme nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší obchodní praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro Vás jako subjekt údajů. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat zejména opatření zajišťující fyzickou bezpečnost, přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti zaměstnanců, kteří mají přístup k Vašim údajům, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarovou ochranu zařízení, na kterých jsou uloženy osobní údaje a další opatření.

 

6. VAŠE PRÁVA JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat informace o způsobech zpracování Vašich osobních údajů a právo na opravu údajů, které o Vás jako správce osobních údajů zpracováváme. V určitých případech máte právo požadovat vymazání svých osobních údajů, dále pak máte právo na přístup ke svým osobním údajům nebo na jejich přenos (např. přenos k jinému poskytovateli služeb). V některých případech máte právo vznést námitky a také právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. V případě, že jste nám dříve poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat. Jednotlivá práva a způsob jejich uplatnění jsou podrobněji popsána níže.

6.1 Způsob uplatňování vašich práv

Pokud uplatníte jakékoliv své právo podle tohoto článku nebo dle platných právních předpisů, informujeme o přijatém opatření nebo vymazání osobních údajů nebo o omezení zpracování, v souladu s Vaším požadavkem, každého příjemce, kterému byly tyto údaje poskytnuty, pokud takové sdělení bude možné a/nebo nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí. Pokud si přejete uplatnit svá práva a/nebo získat příslušné informace, můžete tak učinit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v článku 2. této Informace o zpracovávání osobních údajů.

 

Pokud budete uplatňovat svá práva, můžeme Vás požádat o poskytnutí některých dodatečných osobních údajů, které jste nám již dříve sdělili. Poskytnutí takových údajů je nezbytné pro ověření, zda byl příslušný požadavek skutečně zaslán Vámi. Odpovíme Vám do jednoho měsíce po obdržení vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu ve složitých případech prodloužit o další dva měsíce. 

 

6.2 Oprava Vašich osobních údajů

Podle platné právní úpravy máte právo na opravu svých osobních údajů, které s námi sdílíte. Za tímto účelem nás kontaktujte prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v článku 2. této Informace o zpracovávání osobních údajů.

 

6.3 Vymazání Vašich osobních údajů


Můžete nás kdykoliv požádat o vymazání vašich osobních údajů, a to prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v článku 2. této Informace o zpracovávání osobních údajů. Pokud nás kontaktujete s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny Vaše osobní údaje, které máme, pokud Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro plnění smluvních nebo zákonných povinností či pro ochranu našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše. Dále také smažeme (a zajistíme smazání ze strany zpracovatelů, které pověřujeme) Vaše osobní údaje v případě, že odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, který jste nám dříve poskytli.

 

6.4 Odvolání souhlasu

Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám poskytli, můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu, a to i jen pro jednotlivý účel, k němuž jste nám souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů poskytli (účast ve věrnostním programu či marketingová komunikace). Můžete tak učinit prosím prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v článku 2. této Informace o zpracovávání osobních údajů. V takovém případě Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu smažeme. Vezměte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného před jeho odvoláním.

 

6.5 Zpřístupnění a přenositelnost Vašich osobních údajů

Máte právo požadovat informaci o tom, zda o vás zpracováváme Vaše osobní údaje a v jakém rozsahu. Rovněž máte právo požadovat, abychom vám zpřístupnili osobní údaje, které jste nám poskytli a další osobní údaje týkající se Vaší osoby. V případě, že si chcete potvrdit rozsah údajů, které o vás zpracováváme, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v článku 2. této Informace o zpracovávání osobních údajů. Pokud budete požadovat přenos Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě plnění smlouvy a/nebo Vašeho souhlasu, můžete nás požádat o jejich přenos přímo třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve své žádosti, za předpokladu, že takový požadavek nebude mít negativní vliv na práva a svobody jiných osob a bude technicky proveditelný. 

6.6 Právo vznést námitky

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo z důvodu týkajícího se Vaší konkrétní situace kdykoliv vznést námitku proti takovému zpracování. Pokud v takovém případě neprokážeme naše závažné oprávněné důvody pro zpracování, které by převážily nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pokud neprokážeme, že tyto údaje jsou nutné pro určení, výkon a obhajobu našich právních nároků, tak tyto údaje nebudeme dále zpracovávat a bez zbytečného odkladu je vymažeme. 

 

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu na základě oprávněného zájmu a vznesete námitky proti takovému zpracování, tak bez dalšího přestaneme Vaše údaje pro tento účel zpracovávat. 

 

Námitky proti zpracování můžete vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v článku 2. této Informace o zpracovávání osobních údajů.

 

6.7 Omezení zpracování


Pokud nás požádáte o omezení zpracování Vašich osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat Vaše osobní údaje, omezíme zpracovávání Vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme ve zpracovávání Vašich osobních údajů pokračovat, budeme vás o tom bez zbytečného odkladu informovat.

Žádost o omezení zpracování můžete uplatnit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v článku 2. této Informace o zpracovávání osobních údajů. 

 

6.8 Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů


Máte právo podat stížnost týkající se námi prováděného zpracovávání vašich osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu: www.uoou.cz.

 

7. AKTUALIZACE TÉTO INFORMACE

Průběžně můžeme tuto Informaci o zpracování osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny této Informace o zpracovávání osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na následujícím odkazu: https://www.xiaomicesko.cz/o-nas/gdpr/

Tato Informace o zpracování osobních údajů nabývá účinnosti dne 1. 2. 2023